Migrationverket har gjort en förändring i den e-tjänst som förordnade offentliga biträden i asylärenden kan använda för att administrera sina förordnanden, bokningar och ersättningsanspråk. Förändringen innebär att en markering kan sättas om biträdet vill ta nya förordnanden endast då en begäran om specifikt biträde har kommit in från sökanden.

Sedan den 11 september kan det offentliga biträdet i e-tjänsten välja den nya statusen ”Förordna endast om begärd”. Vid den statusen kommer biträdet inte att få förordnanden ex officio.

Sedan tidigare finns följande två statusar.

  • Tar nya förordnanden – gäller båda kategorierna: ex officio och när begärd
  • Tar inga nya förordnanden – används när man tillfälligt inte vill ta några nya förordnanden men vill arbeta med de förordnanden man redan har

Biträdet sätter själv status, men kan endast välja en status i taget.