I sitt yttrande över Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30) avstyrker Sveriges advokatsamfund det förslag som läggs fram.

Enligt promemorians huvudförslag ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att en arbetstagare i en entreprenadkedja får ut sin lön för arbete i entreprenaden. I remissvaret skriver Advokatsamfundet bland annat att förslaget avviker från den grundläggande civilrättsliga principen i Sverige att endast den part som iklätt sig förpliktelser enligt ett avtal är skyldig att uppfylla dessa.

Enligt Advokatsamfundets yttrande bör ”en så grundläggande civilrättslig princip inte sättas åt sidan för att införa ett i förhållande till tredje part omfattande och oförutsägbart ansvar som ett primärt och strikt entreprenörsansvar utan att det först utretts om det finns andra alternativa vägar att gå.”

 Läs hela remissyttrandet här