I tre avgöranden i dag den 25 september slår Högsta domstolen fast att ett ombud i ett brottmål alltid ska ges mer än en möjlighet att visa upp rättegångsfullmakt, när ombudet överklagar en fällande dom och omständigheterna talar för att ombudet har den tilltalades uppdrag att överklaga.

Avgörandena rör tre brottmål, där tingsrätten hade meddelat fällande domar. Ombuden för de tilltalade överklagade domarna, men gav trots föreläggande inte in rättegångsfullmakt till hovrätten. Därför avvisade hovrätten överklagandena, och domarna från tingsrätten vann laga kraft.

HD konstaterar att en försvarare som överklagar ett avgörande i samband med överklagandet ska ge in en rättegångsfullmakt som visar att försvararen är behörig att företräda huvudmannen i högre rätt, om inte en sådan fullmakt har getts in tidigare. Om rättegångsfullmakten saknas, ska rätten enligt rättegångsbalken 12 kap. 9 § ge ombudet  möjlighet att ge in en fullmakt. Ombudet ska få skälig tid på sig för att fullgöra föreläggandet.

Om ingen rättegångsfullmakt ges in ska överklagandet avvisas. Det följer av rättegångsbalken 51 kap. 7 §. I förarbetena betonas att rätten bör iaktta försiktighet när det gäller avvisning, eftersom effekten av ett avvisat överklagande blir att underrättens avgörande vinner laga kraft. Förarbetena framhåller också att rättens ansvar för att brottmålsdomar blir materiellt riktiga ger anledning till försiktighet i sig.

När HD har prövat frågor om avvisning av överklagande tidigare, har HD i flera fall funnit att en försvarare ska ges mer än en möjlighet att komplettera överklagandet med en rättegångsfullmakt. Det Förutsättningar har alltså saknats för att avvisa överklagandet redan efter att en första kompletteringstid har löpt ut utan att fullmakt getts in.

HD finner nu att när omständigheterna talar för att ett ombud som överklagat har ett uppdrag från den tilltalade, bör ombudet mot denna bakgrund i alla fall där en tilltalad har fällts till ansvar ges mer än en möjlighet att komplettera överklagandet med en rättegångsfullmakt.

I dagens beslut konstaterar HD att det fanns skäl för hovrätten att ge de ombuden ytterligare möjlighet att komplettera överklagandena med en rättegångsfullmakt. Därför undanröjer HD hovrättens avvisningsbeslut och återförvisar målen till hovrätten för fortsatt behandling.

Högsta domstolens beslut den 25 september 2017 i mål nr Ö 663-17, Ö 754-17 och Ö 1229-17