Det framgår att ombudet inte har kunnat utföra arbete under sin resa från norra Skåne till Falun i ett bullrigt propellerplan där passagerarna fick bära öronskydd, med mellanlandning och bilbyten. Därför beviljar kammarrätten honom den ersättning han har begärt för tidsspillan.

En biträdande jurist på en advokatbyrå i Skåne var ombud och offentligt biträde för en klient i ett mål om tvångsvård enligt lagen omvård av missbrukare i vissa fall. Han yrkade ersättning för 10 timmars tidsspillan i samband med flygresa från verksamhetsorten, en stad i norra Skåne, till Falu tingsrätt. Men Förvaltningsrätten i Malmö påpekade att offentliga biträden har skyldighet att planera sin tid så att väntetid kan utnyttjas som arbetstid och ansåg att skälig ersättning för tidsspillan skulle uppgå till 8 timmar.

Biträdet överklagade ersättningsbeslutet, och anförde att flygresan genomfördes med ett mindre propellerplan där hörselskydd delades ut och mellanlandning skedde i Örebro. Start- och landningsprocedurer medförde att det inte var tillåtet att fälla ner bord under stora delar av resan. Därmed var det omöjligt att utföra något arbete under flygresan. I samband med byte av transportmedel uppstod också kortare ställtider under resan, till exempel vid incheckning och säkerhetskontroll på flygplatser, uthämtning och återlämning av hyrbil, parkering av bilar, promenader mellan bilar och terminaler samt kortare väntetider på flygplatser. Dessutom gör kravet på klientsekretess det svårt att utföra arbete på resande fot eller i offentliga miljöer, menade biträdet.

Kammarrätten i Göteborg ger biträdet rätt i fråga om ersättningen för tidsspillan. Enligt kammarrätten framgår det att det inte var möjligt för biträdet att utföra arbete från det att han lämnade verksamhetsorten till dess han återkom dit, förutom under tiden för klientmöte och muntlig förhandling. Den angivna tidsåtgången är skälig och biträdet ska tillerkännas yrkad ersättning i den delen, skriver kammarrätten i sin dom.

Kammarrättens i Göteborg dom den 7 september 2017 i mål nr 3034-17