Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag, den 1 april.

– Det är givetvis allvarligt om den som anmält ett brott och går igenom en rättsprocess, upplever att den får så lite eller dåligt stöd att den väljer att inte medverka i processen. Det kan leda till att ärenden läggs ned och till att färre brott klaras upp, säger Olle Westlund utredare på Brå i ett pressmeddelande.

En betydelsefull faktor för målsägandes benägenhet att medverka i rättsprocessen är att få ett motiverande bemötande som bygger på empati och lyhördhet. Andra viktiga faktorer är till exempel att målsäganden upplever att målsäganden blir tagen på allvar och hålls uppdaterad om vad som händer i ärendet. Kontinuerlig återkoppling och tydlig information om ärendet är exempel på rutiner som kan förbättras. För vissa brottstyper kan domstol besluta om ett målsägandebiträde som ska tillvarata målsägandes intressen. För att öka målsägandes vilja att medverka i processen är det viktigt att målsägandebiträdet är tillgängligt och kan ge det stöd som behövs vid rätt tillfälle. För rättssäkerheten är det också viktigt att stödet är likformigt.

– Vad som ingår i målsägandebiträdets uppgifter är otydligt och därför skiftar innehållet i det stöd som målsäganden får, säger Sara Merenius, utredare på Brå.

Brå framför i rapporten att det bör övervägas om målsägandebiträdets uppdrag kan förstärkas med en utbildning som förtydligar vilka uppgifter som ingår.

Läs mer: Målsägandes medverkan i rättsprocessen (Brå 2016:8)