I dag den 6 april 2016 presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson regeringens lagrådsremiss med förslag till tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Efter den ovanligt massiva kritiken mot utkastet till lagrådsremissen från de remissinstanser som yttrade sig över utkastet, har regeringen justerat sitt förslag på några punkter:

  • Vissa tillfälliga uppehållstillstånd förlängs till 13 månader så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner i Sverige.
  • Personer under 25 år beviljas bara permanent uppehållstillstånd vid försörjning om de har fullgjort en gymnasieutbildning eller motsvarande.
  • En möjlighet för anhöriginvandring och för barn att få permanent uppehållstillstånd införs i vissa särskilda fall.

Som skäl för ändringarna i förslaget anger regeringen att det har viktigt att se till att lagförslaget inte strider mot Europakonventionen och andra internationella dokument och att det är centralt att de tillfälliga ändringarna inte medför praktiska problem i relation till andra viktiga samhällsfunktioner och system.

Huvuddragen i det tidigare presenterade utkastet till lagrådsremissen kvarstår i regeringens förslag.

Nu ska Lagrådet, som består av nuvarande och tidigare domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, granska regeringens lagförslag.

Lagrådsremissen Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige