I mars 2015 publicerade Advokatsamfundet en promemoria om advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter.

Promemorian diskuterade frågeställningar som kan uppkomma vid när en advokat utför uppdrag för svaga eller utsatta klienter och gav rekommendationer på hur advokaten bör agera i de situationer som kan uppstå.

Nu har Advokatsamfundet kompletterat promemorian med ett avsnitt om advokatens uppdrag som särskild företrädare för barn.

Det är särskilt frågan om vilka skyldigheter advokaten har när det gäller att medverka till att barnet hämtas till förhör eller läkarundersökning som har inneburit praktiska problem.

Därför har Advokatsamfundet lagt till ett nytt avsnitt i promemorian med information om lagstiftningen och om den särskilde företrädarens roll och skyldigheter i bland annat hämtningssituationer.

Det nya kapitlet innehåller också råd och instruktioner om hämtningssituationer och om sekretessfrågor.

I promemorian konstaterar Advokatsamfundet:

  • En advokat som är särskild företrädare för barn har inte någon skyldighet att själv hämta ett barn till förhör/läkarundersökning.
  • En domstols krav på att advokaten ska hämta barnet för att få uppdraget är inte förenligt med uppdragets natur, och det ligger utanför domstolens befogenhet att uppställa denna typ av krav.
  • Det är i stället den särskilde företrädarens ansvar att fastställa villkoren för barnets inställelse till förhör eller läkarundersökning.
  • Taxi eller kommunala transportmedel är i vissa fall olämpliga.
  • Det transportsätt som väljs måste alltid leva upp till kraven på advokatens tystnadsplikt.
  • Försäkringsfrågan måste beaktas om advokaten väljer att själv transportera barnet.
  • Det är många gånger lämpligast att låta socialförvaltningen, eller någon annan som barnet känner väl, utföra själva transporten.

Advokatsamfundets kompletterade promemoria om uppdrag för svaga eller utsatta klienter