Advokater utan gränser får härmed kalla till föreningsstämma onsdag den 20 april 2016 kl. 18.00, å Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10, Stockholm.

Vänligen meddela närvaro senast den 15 april per e-post, info@advokaterutangranser.se, eller per telefon 08-661 27 80.

I enlighet med stadgarna för Advokater utan gränser kommer dagordningen att utgöras av följande punkter.

§  Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justeringsmän

§  Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av föreningsstämman

§  Fastställande av röstlängd

§  Godkännande och fastställande av dagordning

§  Presentation och godkännande av verksamhets- och revisionsberättelse

§  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

§  Val av ordförande och styrelse för period av ett år

§  Val av revisor/-er

§  Val av valberedning för en period av ett år

Föreningsstämman kommer att behandla motioner från medlemmar samt förslag från styrelsen. Motioner från medlemmar ska vara inkomna till styrelsen senast den 6 april. 

Årets valberedning består av advokat Thomas Wasteson. Kontakt med årets valberedning kan ske per telefon eller via e-post:

Advokat Thomas Wasteson, tel. 070-349 30 32, thomas.wasteson@kihlstedts.se

Vi vill även påminna om inbetalning av årsavgiften för år 2016. Inbetalning görs till plusgirokonto 67 67 78-4. Underrätta oss därefter i ett e-postmeddelande.

Medlemsavgifter för Advokater utan gränser 2016

Advokat – 500 kr

Biträdande jurist – 300 kr

Studerande – 100 kr

Privatperson – 300 kr
 

Välkomna!

Styrelsen i Advokater utan gränser