Migrationsverkets rättschef beslöt den 22 februari att Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden som är uppsatta för uppföljning, tillsyn och kontroll skulle tas bort och inte längre skulle få användas som ett hjälpmedel vid förordnande av offentligt biträde.

Anledningen till beslutet är att Migrationsverket inte anser sig ha något lagligt stöd för förteckningen, sedan utlänningsdatalagen trädde i kraft.

De biträden som fanns noterade i förteckningen då den togs bort har informerats om beslutet.

Justitieombudsmannen har tidigare utrett Migrationsverkets rutiner för offentliga biträden som verket har ansett vara olämpliga, och JO har därvid framfört kritik och synpunkter (JO 2010/11 s. 308, dnr 1046-2009, JO 2015/16 s. 345, dnr 4500-2013).