Advokatsamfundets styrelse har lagt till en ny bestämmelse om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten i de vägledande reglerna om god advokatsed.

Den nya bestämmelsen innebär att en advokat inte får ge råd som har till syfte att motverka eller kringgå de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen. Den stadgar också att en advokat i sin verksamhet bör verka för att upprätthålla mänskliga rättigheter.

Bestämmelsen (VRGA 2.9) gäller från och med den 15 juni 2016 och lyder:

En advokat får inte lämna råd i syfte att motverka eller kringgå sådana mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som omfattas av 1950 års europeiska konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (med tilläggsprotokoll). En advokat bör i sin verksamhet även i övrigt verka för upprätthållandet av mänskliga fri- och rättigheter.

I cirkuläret om den nya bestämmelsen skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg:

”Frågor om mänskliga rättigheter i företagsverksamhet för med sig många intressanta och angelägna uppgifter och en delvis ny roll för advokatbyråerna. Genom att beakta mänskliga rättigheter och väga in dessa inför olika beslut, kan både advokatbyråer och klientföretag minska sina affärsmässiga risker och öka förutsättningarna för långsiktig lönsamhet. Även Sveriges advokatsamfund har en viktig roll för att i advokatverksamhet främja mänskliga rättigheter.”

Advokatsamfundets styrelse har också utarbetat riktlinjer för hur frågor om företagande och mänskliga rättigheter ska bli en naturlig del i svensk advokatverksamhet. Den 9 juni antog styrelsen promemorian Företagande och mänskliga rättigheter (Business and Human Rights).

Advokatsamfundets nya riktlinjer har utarbetats mot bakgrund av den skyldighet för advokatbyråer att värna mänskliga rättigheter som följer av FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter (Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) och International Bar Associations (IBA) rekommendationer om frågorna.