För att den organiserade brottsligheten ska kunna motverkas effektivt har regeringen föreslagit ett antal lagändringar. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft i sommar.

Möjligheterna att förverka vinster från brottslig verksamhet utökas. Ändringarna innebär att möjligheterna att förverka vinster utökas till att gälla även vid en inte närmare preciserad brottslig verksamhet, så kallat utvidgat förverkande. Tidigare har det gått att förverka utbytet av ett konkret brott. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2016. Sveriges advokatsamfund invänder att det skulle innebära en alltför långtgående utvidgning att tillåta utvidgat förverkande vid brott som inte har mer än två års fängelse i straffskalan men som utgjort led i en brottslighet som utövats i organiserad form.

Det straffrättsliga regelverket ändras också på flera sätt. Försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott kriminaliseras i större utsträckning. En annan förändring är att den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och låter blir att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen ska kunna dömas för det. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli. Advokatsamfundet motsätter sig förslaget. Enligt samfundet är det systematiskt viktigt att dagens skillnad mellan fullbordade och ofullbordade brott består. Dessutom är det enligt samfundet uppenbart att den föreslagna ändringen snarare motiveras av en önskan att möjliggöra en tillämpning av tvångsmedelsbestämmelserna i förundersökningar om stämplings- och förberedelsebrott än av gärningens straffvärde i sig.

En annan lag syftar till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som är av allvarlig eller omfattande karaktär och bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer. Den nya lagen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet träder i kraft den 15 augusti 2016. Sveriges advokatsamfund instämmer i att det är angeläget att bekämpa den organiserade brottsligheten och att detta bäst görs genom att berörda myndigheter samverkar kring utredningar av sådan brottslighet. Samfundet kan däremot inte ställa sig bakom bedömningen att enbart det faktum att den gällande regleringen leder till inte helt enkla överväganden mellan utredningsintresset och skyddet för den personliga integriteten i enskilda fall, utgör ett skäl för att frångå den nuvarande ordningen.

Läs mer på regeringens hemsida