Riksdagen valde den 9 juni enhälligt justitierådet Elisabeth Rynning till ny chefsjustitieombudsman. Hon tillträder som chefs-JO den 5 september 2016 och efterträder Elisabet Fura.

Elisabeth Rynning är född 1955 och är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2012. Hon doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i offentlig rätt 1996 och var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet 2003–2012. Elisabeth Rynning har varit författare och medförfattare till ett stort antal svenska och internationella vetenskapliga publikationer inom främst medicinrättens område, bland annat avseende integritetsfrågor i vård och forskning samt användning av ny teknik.

Hon har också medverkat som expert/sakkunnig i flera offentliga utredningar om exempelvis patientdata, skyddsåtgärder inom vård och omsorg och biobanker. Utöver detta har hon bland annat varit styrelseledamot i Nationellt centrum för kvinnofrid och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik och Pressens Opinionsnämnd.