Hovrätten avvisade en klagan över domvilla (ett grovt formellt fel i en dom eller ett beslut) samt ansökan om resning alternativt återställande av försutten tid grundat på att den sökande inte längre hade partshabilitet hos Kronofogden.

HD konstaterar att tillämpningen av de extraordinära rättsmedlen i 58 och 59 kap. rättegångsbalken inte förutsätter att det finns någon motpart. En talan kan därför inte avvisas därför att sökanden inte längre kan uppträda som motpart hos Kronofogden. HD anser att hovrättens beslut utgör ett sådant rättegångsfel som avses i 59 kap. 1 § första stycket och 4 § rättegångsbalken. HD undanröjer därför hovrättens beslut om avvisning och återvisar målet till hovrätten för fortsatt behandling.

HD:s beslut den 27 april 2016 i mål nr Ö 7-16