Bakgrunden i målet var att en man som hade omhändertagits enligt LVM begärde byte av offentligt biträde. Mannen uppgav att han ville företrädas av en advokat som han haft som advokat i flera år, att hon vid tidpunkten biträdde honom som offentlig försvarare och även målsägandebiträde samt att hon var väl insatt i hans situation.

Förvaltningsrätten avslog mannens begäran om biträdesbyte och ansåg att det inte fanns särskilda skäl för byte enligt rättshjälpslagen. Senare gjorde kammarrätten samma bedömning.

HFD konstaterar att rätten att fritt välja rättsligt biträde och att ett förtroendefullt förhållande råder mellan huvudman och biträde är av central betydelse i ett rättssamhälle. Denna rätt bör kunna inskränkas bara om det finns starka skäl för det.

HFD konstaterar att mannens begäran om byte av biträde gjordes en vecka efter att biträdet hade förordnats. HFD skriver vidare att eftersom den advokat som mannen önskade uppgetts vara väl insatt i mannens förhållanden sedan tidigare kunde domstolen också utgå ifrån att ett byte inte kunde förväntas medföra annat än en begränsad ökning av biträdeskostnaderna.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till det särskilda förtroende som mannen hyste för advokaten får det anses ha funnits särskilda skäl för byte av offentligt biträde. Förvaltningsrätten borde därför ha entledigat den första advokaten och i stället förordnat den advokat som mannen önskade som offentligt biträde för honom.

Läs mer