Den 9 juni antog Advokatsamfundets styrelse ett vägledande uttalande om intresseavvägning vid jäv i samband med övergång mellan advokatbyråer.

Enligt det vägledande uttalandet ska en intresseavvägning göras om jäv uppkommit i samband med övergång mellan advokatbyråer. Vissa faktorer kan medföra att den nya byrån trots jävet inte måste frånträda ett pågående uppdrag.

I uttalandet nämns exempel på sådana faktorer:

  • Den uppkomna jävssituationen har inträffat, trots att den nya byrån vid rekryteringen har utfört de kontroller som skäligen har kunnat begäras
  • Den nya byrån har varit i god tro när det gällde jävet
  • Det ärende som jävet träffar har handlagts av den nya byrån under en beaktansvärd tid och med användande av betydande resurser
  • Kostnaderna och olägenheterna för den klient på den nya byrån som skulle drabbas av ett frånträde skulle vara oproportionerligt stora
  • Befattningen med det jävsgrundande ärendet på den gamla byrån har varit av mindre omfattning, och den person saken gäller har inte fått inblick i uppgifter som är specifika för ärenden och av starkt konfidentiell natur, till exempel bedömning av kritiska rätts- eller bevisfrågor, processtaktiska överväganden eller liknande
  • Betydande tid har gått mellan tjänstgöringen på den gamla byrån och anställningen på den nya byrån

Styrelsens vägledande uttalande om intresseavvägning vid jäv i samband med övergång mellan advokatbyråer