Justitieombudsmannen har under en längre tid granskat Migrationsverket med anledning av Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden. I två beslut den 17 december 2014 fick Migrationsverket kritik för långa handläggningstider i bland annat ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning och arbete, liksom för bristande service och tillgänglighet. JO har därefter ägnat fortsatt uppmärksamhet åt dessa frågor genom en särskild uppföljning av de åtgärder Migrationsverket vidtagit för att komma till rätta med handläggningstiderna och för att förbättra servicen för de sökande. Uppföljningen visar bland annat att handläggningstiderna har ökat ytterligare. JO drar slutsatsen att orsakerna till att handläggningstiderna fortfarande är långa till stor del ligger utanför Migrationsverkets kontroll och uttalar därför inte någon kritik mot verket. I likhet med hur Advokatsamfundet uppfattar situationen finner JO emellertid att situationen är allvarlig. Det yttersta ansvaret för att Migrationsverket kan fatta beslut inom rimlig tid och inom författningsreglerade tidsfrister ligger enligt JO hos regering och riksdag. JO överlämnar därför sitt beslut till Justitiedepartementet. Mot bakgrund av situationen på asylområdet uttalar JO sin avsikt att inom ramen för ett initiativärende granska Migrationsverkets handläggning av asylärenden under hösten 2016. Advokatsamfundet instämmer i den bekymmersamma situationen och kommer noga att följa utvecklingen inom migrationsområdet.

JO:s beslut den 23 juni 2016: Uppföljning av bl.a. Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden