När likvidatorn skulle skifta bolagets tillgångar till aktieägaren hade en tidigare leverantör framställt krav mot bolaget. Likvidatorn ansåg att leverantören hade förlorat rätten att kräva betalning (preklusion) och avsatte därför inga pengar i skiftet för betalning av kravet. Högsta domstolen ansåg att skulden var tvistig och att en avsättning därför borde ha skett.

Likvidatorn hade låtit utfärda en kallelse på okända borgenärer. Leverantören avhördes först sedan kallelsetiden hade gått ut och gjorde då gällande att skulden hade varit känd av bolaget före anmälningstidens utgång.

Högsta domstolen ansåg att eftersom likvidatorn inte accepterade att bolaget var betalningsskyldigt för kravet, så var skulden att betrakta som tvistig.

Aktiebolagslagen föreskriver att om det finns tvistiga skulder vid en likvidation, så får inte likvidatorn skifta bolagets tillgångar utan att pengar först avsätts för betalning av dessa. Regeln är tydlig och utgör inget hinder mot att ett skifte fastställs och verkställs beträffande bolagets övriga tillgångar. Genom att inte beakta att det förelåg hinder mot att skifta bolagets samtliga tillgångar så var likvidatorn oaktsam och handlade i strid mot aktiebolagslagen.

HD:s dom den 17 juni 2016 i mål nr T 6069-14