Till stöd för sin talan anförde Skatteverket bland annat att rapporten med största sannolikhet hade överlämnats till Nasdaq OMX, det vill säga till tredje man. Skatteverket hänvisar bland annat till förarbetena till bestämmelsen om beslags- och frågeförbud, enligt vilka den förtrolighet som bestämmelsen avser att skydda antas ha brutits vid ett överlämnade till tredje man.

Bolaget anser däremot att rapporten ska undantas från granskning. Till stöd för sin ställning anför bolaget att det är ostridigt att uppgifterna i rapporten har anförtrotts en advokat eller ett biträde i dess yrkesutövning. Rapporten utgör därmed, enligt bolaget, en sådan handling som inte får tas i beslag till den del uppgifterna inte kan anses intetsägande eller neutrala. Bolaget anser inte att uppgifterna som bör undantas från granskning kan anses vara intetsägande eller neutrala.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att uppgifterna i den aktuella rapporten har anförtrotts en advokat eller dess biträde i dess yrkesutövning. Uppgifterna kan därför inte anses neutrala eller intetsägande.

Kammarrätten bedömer att det är sannolikt att rapporten har lämnas till Nasdaq OMX inför bolagets börsintroduktion, vilket inte heller har dementerats av bolaget.

Enligt kammarrätten krävs endast ett blygsamt mått av bevisning för att godta en advokats påstående om att det finns hinder mot beslag på grund av advokatsekretess. Detsamma gäller när handlingen innehas av en advokats klient och denne gör gällande att det finns hinder mot beslag på grund av advokatsekretess. Bland annat med hänsyn till att det endast krävs blygsamma mått av bevisning anser kammarrätten att rapporten har överlämnats i förtroende till en begränsad krets personer hos Nasdaq OMX med beaktande av tystnadsplikt. Den förtrolighet som beslagsskyddet avser att skydda har därmed inte brutits för uppgifterna i rapporten. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att rapporten ska undantas från Skatteverkets granskning.

Kammarrättens i Stockholm dom den 7 juni 2016 i mål nr 1841-16