Migrationsverket har än en gång tillmötesgått Advokatsamfundet och ändrat sina rutiner rörande förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden

Advokatsamfundet har under en längre tid fört en dialog med Migrationsverket med anledning av att hanteringen av förskottsutbetalningar till offentliga biträden i migrationsärenden inte har fungerat tillfredsställande. I mitten av maj i år fick Advokatsamfundet glädjande nog gehör för vissa av påpekandena. Migrationsverket förordade då att det offentliga biträdet vid förskottsutbetalning inte endast skulle beviljas ersättning för utfört arbete överstigande åtta timmar, utan att biträdet även skulle kunna beviljas förskott för kostnader avseende tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt, samt för utredning om biträdet har haft en utgift för denna.

Advokatsamfundet har idag fått information om att Migrationsverket har reviderat sin interna instruktion om standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning ytterligare och nu tillmötesgår Advokatsamfundets påpekanden i än större utsträckning, vilket självfallet är mycket glädjande. Revideringen innebär att om Migrationsverket, vid begäran om förskott, bedömer att det återstår mycket lång tid till dess myndigheten kommer att fatta beslut i grundärendet, bör förskott beviljas för arbete som omfattar åtta timmar eller mindre, samt för utlägg, tidsspillan och mervärdesskatt. Revideringen innebär också att om Migrationsverket har avslagit en begäran om förskott med motiveringen att beslut kommer att fattas inom sex månader ska beslut i huvudärendet fattas inom den tidsfristen. Om ytterligare handläggningsåtgärd tillkommit som inte var identifierad när myndigheten avslog begäran, och som innebär att beslut inte har fattats inom sex månader, ska en ny begäran om förskott från biträdet bifallas om begäran är skälig.

Migrationsverkets skrivelse om förskottsutbetalning till offentliga biträden i migrationsärenden

Aktuella beslut från Migrationsöverdomstolen rörande förskottsutbetalning till offentliga biträden i migrationsärenden

Migrationsöverdomstolen har den 17 juni 2016 i mål nr UM 1372-16 (MIG 2016:15) uttalat att ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som Migrationsverket fattar utgör ett sådant beslut om ersättning som enligt 14 kap. 8 § utlänningslagen får överklagas särskilt. Migrationsdomstolen har därför i det aktuella målet inte haft fog för att avvisa klagandens överklagande.

Migrationsöverdomstolen har den 20 juni 2016 i mål nr UM 1502-16 meddelat prövningstillstånd rörande fråga om förskott på ersättning till offentligt biträde. Grunden för prövningstillstånd har angetts till: ”Fråga om förskott på ersättning till offentligt biträde kan utgå för tidsspillan och utlägg”.

Migrationsöverdomstolen har även samma dag, i mål nr UM 2351-16, meddelat prövningstillstånd i en nära relaterad fråga där grunden för prövningstillstånd anges till: ”Fråga om förskott på ersättning till offentligt biträde. Fråga om Migrationsverket har haft fog för att avslå begäran om förskott med motiveringen att ersättning kan antas bli fastställd inom sex månader, beräknat från den dag begäran om förskott kom in”.

Advokatsamfundet har av Migrationsöverdomstolen beretts tillfälle att yttra sig i de två uppsläppta målen.