Migrationsöverdomstolen beslöt den 20 juni att bevilja prövningstillstånd i två mål som rör förskott till offentligt biträde.

Det ena målet (UM 2351-16) gäller frågan om Migrationsverket har haft fog för att avslå en begäran om förskott med motiveringen att ersättning kan antas bli fastställd inom sex månader, beräknat från den dag då begäran om förskott kom in.

Det andra målet (UM 1502-16) gäller frågan om huruvida förskott till ett offentligt biträde kan utgå för tidsspillan och utlägg.