Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HFD: Dom i mål om företrädaransvar med mera

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har idag den 22 juni, avkunnat en dom i ett mål som rör företrädaransvar med mera. Likvidatorns betalningsansvar begränsas från 716 miljoner kronor till två miljoner kronor.

I Högsta förvaltningsdomstolens dom har en likvidators betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar i visst fall satts ned med hänvisning till proportionalitetsprincipen.

Frågan i målet är om AA i egenskap av likvidator ska åläggas betalningsskyldighet för bolagens skatter och om det i så fall föreligger särskilda skäl för hel eller delvis befrielse från skyldigheten.

Enligt kammarrätten hade AA varit åtminstone grovt oaktsam. Vidare uttalade kammarrätten att ett betalningsansvar på cirka 716 miljoner kronor kunde framstå som ett orimligt högt belopp men att detta var en direkt följd av att bolagen hade mycket stora skatteskulder. Att ålägga en företrädare ett betalningsansvar som helt korresponderar mot sådana skatteskulder kunde enligt kammarrättens mening inte i sig anses vara oproportionerligt. Skäl för befrielse förelåg därför inte.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att den måste utifrån samtliga omständigheter i målet göra en uppskattning av vad som utgör en rimlig betalningsskyldighet för AA. En nedsättning som innebär att hela betalningsskyldigheten bortfaller framstår inte som rimlig mot bakgrund av att AA befunnits ha varit grovt oaktsam. Högsta förvaltningsdomstolen finner vid en samlad bedömning att betalningsskyldigheten ska begränsas till skäliga 2 000 000 kr.

Mål nr 2680-15