Justitiedepartementet föreslår i en departementspromemoria att möjligheterna att utesluta en advokat på grund av att advokaten har gjort sig skyldig till brott utanför sin advokatverksamhet ska utvidgas. Advokater som begår brott utanför advokatverksamheten kan enligt dagens regler inte uteslutas ur Advokatsamfundet på grund av brottet, om det inte rör sig om oredlighetsbrott.

Justitiedepartementet föreslår därför i en departementspromemoria att möjligheten för Sveriges advokatsamfund att utesluta en advokat som har begått brott utvidgas.

Enligt promemorian är det en brist att det inte finns något utrymme att reagera disciplinärt mot advokater som begår brott utanför sin verksamhet.

Syftet med förslaget är att bättre säkerställa att advokater uppfyller kravet på lämplighet och att enskilda kan få rättslig hjälp som uppfyller högt ställda professionella och etiska krav.

Det är Advokatsamfundet som i en framställning till regeringen har begärt att en lagändring genomförs, som gör det möjligt att utesluta en advokat som utan samband med verksamheten gör sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger i en kommentar:

– Vi välkomnar förslaget. Advokatsamfundet har redan 2011 tagit initiativ till en ändring och hos regeringen hemställt om en ändring i rättegångsbalken. Den nuvarande ordningen är inte godtagbar, även om den i praktiken inte utgjort ett problem. Från principiella utgångspunkter är det svårt att förklara varför en advokat skall kunna kvarstå som ledamot i samfundet efter att ha begått ett allvarligt brott, såvida det inte är riktat mot en klient.

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Ds 2016:39)