Södertörns tingsrätt frikände den 9 november en person som varit inbladad i en trafikolycka i november 2015 utan att uppge sin identitet. Tingsrätten har i domen konstaterat att kravet i trafikbrottslagen på att uppge sitt namn och sin adress i vissa fall strider mot Europakonventionen.

Enligt Södertörns tingsrätt hade mannen som inte ville uppge sin identitet, med stöd av Europakonventionen, rätt att låta bli det eftersom han hade varit inblandad i olyckan och hade anledning att anta att han begått ett brott.

Europakonventionen ger nämligen en person rättigheten att staten inte får ålägga en person att anmäla sig själv eller presentera bevisning som gör det lättare för staten att utreda och straffa personen för brott som denne begått, så kallat skydd mot självinkriminering.

Rätten till skydd mot självinkriminering är inte absolut utan stater har rätt att i vissa fall inskränka rättigheten. Högsta domstolen i Finland har i en dom från 2014 ansett att skälen för en inskränkning gällande trafikbrott inte är tillräckligt starka. Södertörns tingsrätt har anslutit sig till den bedömningen och anfört att de rättigheter som Europakonventionen ger i andra stater vars rättsordning är mycket lik den svenska bör respekteras även i Sverige.

Läs mer på Södertörns tingsrätts hemsida