Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade i början av december 2015 att förelägga en man, som byggt en stuga på sin tomt utan bygglov, att vid vite om 100 000 kronor låta riva stugan.

Mannen informerade inte sitt ombud om delgivningen eftersom denne utgick från att även ombudet hade fått rivningsbeslutet. Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämnden sändes beslutet även till ombudet, som dock inte fick försändelsen.

Det resulterade i att nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen efter att överklagandetiden hade gått ut. Mannen vände sig då till Högsta domstolen och ansökte om att få sitt överklagande prövat trots att tiden hade gått ut, enligt reglerna om återställande av försutten tid. Han hänvisade till att kommunnämnden borde ha underrättat även hans ombud om beslutet.

Högsta domstolen konstaterar i sitt avgörande att kommunen inte hade skyldighet att skicka rivningsbeslutet till ombudet, enligt 15 § andra stycket delgivningslagen, eftersom personen var ensam delgivningsmottagare och bestämmelsen inte innehåller någon rekommendation om underrättelse till ombudet.

Två av fem justitieråd är dock skiljaktiga.

Läs hela Högsta domstolens avgörande.