I Justitiedepartementets promemoria Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) föreslås att varje enskilt börsbolag, liksom statligt ägda bolag, efter varje årsstämma måste ha särskild könsfördelning i sin styrelse.

Sveriges advokatsamfund är kritiskt till förslaget och anser att det innebär långtgående ingrepp i äganderätten och näringsfriheten som medför att individer ska behandlas olika utifrån kön.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att promemorian präglas av ett ”ogrundat tyckande” eftersom det inte presenteras något stöd för att styrelsekvotering i börsbolagen skulle leda till ökad jämställdhet i näringslivet i vidare mening. Advokatsamfundet skriver också: ”Vidare är det anmärkningsvärt att promemorian saknar en ingående analys av de grundläggande rättighetsfrågor som förslaget rör. Förenligheten med regeringsformen, Europakonventionen och/eller EU-rätten i fråga om framför allt äganderätt och näringsfrihet behandlas inte alls. Detsamma gäller individens rätt till likabehandling oavsett kön.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande