I Justitiedepartementets betänkande Häktes- och restriktionsutredningens Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) föreslås bland annat förslag till begränsningar av häktestider och interimistiskt förordnade genom åklagare av offentliga försvarare för anhållna.  

Sveriges advokatsamfund tillstyrker flertalet av förslagen i betänkandet, men är kritiskt till förslaget om att åklagare, i avvaktan på rättens beslut, får förordna offentlig försvarare för en misstänkt. Advokatsamfundet menar att det av rättssäkerhetsskäl och processrättsliga grundprinciper är direkt olämpligt att förordnandet ska få ske av åklagare, och skriver: ”Det bör därför säkerställas att offentliga försvarare kan förordnas även utanför kontorstid genom ett särskilt beredskapssystem för förordnanden. I fall detta inte är möjligt får tills vidare förordnanden ske i efterhand av domstolen.”

Läs hela yttrandet här.