Regeringen föreslog i september ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors har i sitt remissyttrande en lång rad synpunkter på förslaget, bland annat efterfrågas mer fakta om problem knutna till ålder och en analys av den rättsliga kopplingen mellan åldersbedömningen som Migrationsverket genomför inom ramen för asylprocessen och kommunernas mottagningssystem.

JO avstyrker förslaget att det inte ska vara möjligt att överklaga i de fall då Migrationsverket gör bedömningen att det uppenbart att den sökande är vuxen eftersom det finns risk för dåligt underbyggda bedömningar som görs av tjänstemännen på myndigheten.

JO föreslår också att ordet åldersbedömning ersätts av begreppet medicinsk åldersutredning i utlänningslagen, eftersom den nuvarande terminologin är ett allmänt begrepp som kan användas i vardagligare mening än som avses i förslaget.

Läs hela JO:s remissyttrande.

Läs även om Advokatsamfundets remisskritik mot förslaget om åldersuppskrivning.