I Näringsdepartementets betänkande En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) föreslås Konkurrensverket få befogenhet att meddela bindande beslut om konkurrensskadeavgift som sanktion för överträdelser av konkurrensreglerna samt om att förbjuda företagskoncentrationer.

Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget och menar bland annat att en övergång till den föreslagna ordningen skulle innebära en påtaglig försämring i rättssäkerhetshänseende.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande: ”En ytterligare mycket allvarlig påföljd av en övergång till den föreslagna ordningen vore att en beslutanderätt för Konkurrensverket i praktiken skulle leda till en omkastad förklaringsbörda och en lättnad i bevisbördan för Konkurrensverket.”

Advokatsamfundet uttrycker också att betänkandet borde ha lämnat förslag till en bestämmelse rörande möjlighet att överklaga Konkurrensverkets beslut om granskning och kopiering i samband med gryningsräder.

Läs hela Advokatsamfundet remissyttrande.