Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokat får prövningstillstånd om helgersättning för förhör

Praxis behövs om tillämpning av ”helgtaxan” på tidsspillan.

En advokat i Gävle förordnades en lördag 2015 till offentlig försvarare för en 17-åring som var misstänkt i ett mordmål. Förhör med de misstänkta, där försvararna deltog, hölls bland annat under lördagen och söndagen. Sedan förundersökningen mot vissa av de misstänkta hade lagts ned, begärde försvararna ersättning för arbete och tidsspillan enligt Domstolsverkets ”helgtaxa”.

Tingsrätten konstaterade att helgtaxan är tillämplig bara om försvararen har deltagit i häktningsförhandling under veckoslutet. Eftersom det inte var fallet, var helgtaxan inte tillämplig. Men enligt tingsrätten fanns det ändå skäl att i enlighet med rättegångsbalken 21:10 2 st. bestämma ersättningen för arbete till en högre nivå än den vanliga timkostnadsnormen, eftersom misstankarna riktades mot unga personer och avsåg mycket allvarliga brott, det var uppenbart att det var nödvändigt att höra de misstänkta genast under veckoslutet och att förutsättningen för att förhör skulle kunna hållas var att försvararna var närvarande. Tingsrätten bestämde därför ersättningen för arbete enligt helgtaxan. Men när det gällde ersättningen för tidsspillan konstaterade tingsrätten att det inte finns någon grund för att frångå Domstolsverkets föreskrifter för ersättning.

Gävleadvokaten överklagade till hovrätten och anförde att tidsspillan avsåg restid i samband med förhör som ägde rum under helgen; därför borde ersättningen bestämmas i enlighet med helgtaxan.

Men hovrätten fann liksom tingsrätten att det, till skillnad från vad som gäller för ersättning för arbete, inte finns några situationer angivna i rättegångsbalken där ersättning för tidsspillan får avvika från taxan. Därför finns ingen grund för att avvika från Domstolsverkets föreskrifter för ersättning.

Hovrätten noterade i sitt beslut att ersättningsfrågan är av prejudikatintresse.

Gävleadvokaten överklagade till Högsta domstolen och anförde att vägledning behövs i frågan om vad begreppet ”arbetstid” innebär när ersättning bestäms och om ersättningsnivåns storlek.

HD beslöt den 20 mars att bevilja prövningstillstånd i ersättningsfrågan.

HD:s mål nr Ö 3395-16