Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nej till avskaffad rätt till ersättning för rättegångskostnader

Advokatsamfundet yttrar sig över promemoria.

Näringsdepartementets föreslår i promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) att ge myndigheten utökad beslutanderätt om sanktioner samt om företagskoncentrationer.

Sveriges advokatsamfund avstyrkte i huvudsak förslagen i det underliggande betänkandet, men skriver nu i sitt yttrande att de i huvudsak nu tillstyrker det kompletterade förslaget.

Advokatsamfundet avstyrker dock förslagen vad gäller avskaffad rätt till yttrande över utkast till beslut och rätt till ersättning för rättegångskostnader från det att utkastet skickas till förvärvsparterna, och skriver i sitt yttrande: ”En sådan ordning är knappast vare sig ändamålsenlig eller processekonomisk. Det finns en uppenbar risk för att parterna uppmuntras till ett beteende som varken gynnar kvaliteten i Konkurrensverkets beslutsfattande eller handläggningen idomstol. […]. Detta är enligt Advokatsamfundet en ordning som kan förväntas förvärras avsevärt med den föreslagna ändringen, då Konkurrensverket på ett sent stadium får del av samtliga invändningar och den utredning som förvärvsparterna åberopar till stöd för sina överklaganden av verkets beslut.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här.