Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer bemöter DI-artikel om 3:12-förslaget

”Allvarliga felaktigheter” i Dagens Industris artikel.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer, partner på Advokatfirman Vinge, bemöter nedan en artikel om förslaget till nya 3:12-regler i Dagens Industri. 

I en artikel den 9 mars i Dagens Industri med rubriken ”Advokater och revisorer vinnare på förslaget” presenteras ett antal oriktiga påståenden, som förtjänar bemötande.

Förslaget att ta bort kapitalandelskravet om 4 procent och istället ersätta detta med ett neutralt och individuellt löneunderlag har tillstyrkts av Advokatsamfundet. Detta trots att förslaget innebär en generell skattehöjning.

Genom att ersätta det nu gällande kapitalandelskravet med ett individuellt löneunderlag uppnås neutralitet mellan företag med få respektive många aktieägare. Advokatsamfundet var redan vid införandet av kapitalandelskravet starkt kritiskt mot detta och förutsåg negativa tröskeleffekter. Dessa innebar att företag med upp till 25 likaägande aktieägare kunde erhålla betydande skattefördelar i förhållande till företag med 26 likaägande aktieägare.

Utredningens förslag att ta bort nu gällande kapitalandelskrav och istället ersätta detta med ett neutralt och individuellt löneunderlag som ger en likabehandling oavsett antal aktieägare är därför önskvärt. Det är således inte korrekt som Skatteverkets rättsliga expert påstår att advokater är vinnare på förslaget, om man från Skatteverkets sida inte menar att neutrala system gynnar företag som tidigare missgynnats.

Det förekommer tyvärr fler allvarliga felaktigheter i artikeln. Det nya systemet med individuellt löneunderlag gör att skatterna för företagare höjs och inte sänks. Skatten höjs i praktiken på tre sätt:

  • Skattesatsen för de lågbeskattade inkomsterna höjs, vilket per definition leder till högre skatt.
  • Det utdelningsutrymme som kan tas ut som lågbeskattad inkomst sänks. Detta leder till att en större del av aktieutdelningarna beskattas med högsta marginalskatt.
  • För att komma i åtnjutande av regelverket krävs att företagarna tar ut en högre lön, vilket leder till högre inkomstskatter.

Avslutningsvis är det beklagligt att Skatteverkets rättsliga expert på 3:12-frågor anser att rådgivare inom juridiken blir vinnare genom att fler företag kan komma att behöva råd om de nya reglerna. Det finns inga vinnare på komplexa regelsystem. Detta är en erfarenhet som delas av många. Advokatsamfundet har i flera omgångar påpekat det negativa med detta, nu senast i sitt remissyttrande över utredningens förslag. Där framförde Advokatsamfundet bland annat att 3:12-systemet har kommit att bli svåröverskådligt och komplext samt att denna komplexitet hämmar entreprenörskap och leder till osäkerhet om hur regelsystemet ska tillämpas och inte sällan till skatteprocesser mellan Skatteverket och företagaren. Småföretagaren har ofta små förutsättningar att tillvarata sin rätt mot Skatteverket, vilket under senare tid lyfts fram i media. Advokatsamfundet föreslog därför att det tillsattes en bredare långtidsutredning med uppdrag att förenkla 3:12-systemet.

Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund 

Mattias Schömer
Advokat/Partner
Advokatfirman Vinge

”Advokater och revisorer vinnare på förslaget”, artikel i Dagens Industri den 9 mars 2017