Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

BO: Sverige bröt mot barnkonventionen vid flyktingmottagandet 2015

Ensamkommande barns rätt till skydd och omsorg äventyrades allvarligt, enligt Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen (BO) utvärderar barnrättsperspektivet i flyktingmottagandet hösten 2015 i en egen rapport, som ingår i utredningen Att ta emot människor på flykt. Sverige hösten 2015 (SOU 2017:12). BO:s rapport med inriktning på barnrättsperspektivet har titeln ”Barnspecifika utmaningar i samhällets hantering av människor på flykt”.

I rapporten konstaterar BO att Sverige brast i sina åtaganden enligt ett flertal av artiklarna i FN:s barnkonvention. BO konstaterar att ensamkommande barns rätt till skydd och omsorg allvarligt äventyrades under hösten 2015. Enligt BO:s mening var detta en följd av att det i mottagandet saknades grundläggande beredskap och helhetsperspektiv.

Enligt BO uppvisade det initiala mottagandet av barn och unga under hösten 2015 stora brister vad gäller förmågan att säkerställa deras trygghet och säkerhet. Det handlar både om brister som rör hur barnet har placerats och den kompetens personalen har att fånga upp barn som far illa, men också om brister i långsiktighet som yttrat sig i plötsliga och snabba uppbrott och omflyttningar av barn. BO menar att mycket finns att lära från hur internationella organisationer planerar och hanterar flyktingsituationer eller katastrofer för att samhällets aktörer ska stå bättre rustade inför en eventuell liknande situation. Det finns till exempel protokoll och checklistor som om de följs kan minska riskerna för att barns grundläggande säkerhet äventyras. BO skriver att denna kompetens saknades i många fall i de kommuner som tog emot många barn och konstaterar att en nationell samordning med tydligt mandat att bistå hade kunnat bidra till att flera av de misstag som gjordes hade kunnat undvikas.

BO skriver: ”Åtgärderna saknade ofta långsiktighet och till och med de allra mest grundläggande momenten i mottagande av barn, som handlade om att säkerställa att barn inte utsattes för våld och övergrepp, saknade ett konsekvent genomförande.”

BO:s rapport Barnspecifika utmaningar i samhällets hantering av människor på flykt