Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brå presenterar 2016 års slutliga brottsstatistik

Det dödliga våldet i Västsverige minskade med 50 procent från 2015 till 2016.

I dag den 30 mars publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld, för 2016.

Statistiken visar att antalet anmälda brott under 2016 var 1,51 miljoner, i princip ett lika stort antal som 2015. Ökningen av antalet anmälda brott var 4 promille.

Bedrägeribrott och brott mot person ökade mest i antal bland anmälda brott under 2016, medan stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott minskade mest.

Antalet fall av dödligt våld i Sverige 2016 var 106. Det var 6 fall eller 5 procent färre än 2015, då antalet var 112 fall. Brå konstaterar att antalet fall av dödligt våld under den senaste tioårsperioden (2007−2016) har varierat mellan 68 och 112 fall årligen, utan någon tydlig trend.

Förändringen i antalet fall av dödligt våld från 2015 till 2016 skiljer sig kraftigt mellan polisregionerna. I polisregion Väst (Västra Götalands och Hallands län, med bland annat Göteborg) halverades antalet, från 34 fall 2015 till 17 fall 2016. I polisregion Nord (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län) minskade antalet fall av dödligt våld med 80 procent, från 10 fall 2015 till 2 fall 2016.

I 28 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 användes skjutvapen. Det är en något lägre andel än 2015, då skjutvapen användes i 29 procent av fallen.

Med dödligt våld avses i statistiken fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som rättsväsendet har bedömt som nödvärn undantas.

Läs mer på Brås webbplats