Under den senaste veckan har flera advokater uppmärksammat Advokatsamfundet på Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Advokatsamfundet har tagit del av den information som finns på myndighetens hemsida i samma fråga. De rutiner som numera tillämpas av myndigheten står enligt Advokatsamfundet i strid med både Migrationsverkets rättsliga ställningstagande (SR 35/2015) och det migrationsrättsliga regelverket, vilket framgår av det brev som generalsekreteraren Anne Ramberg i dag har skickat till tillförordnade generaldirektören Mikael Ribbenvik.

Enligt grundläggande förvaltningsrättsliga principer har Migrationsverket en utredningsplikt och en objektivitetsplikt. Dessa principer utgör viktiga grundvalar i tillgodoseendet av rättssäkerhet för de asylsökande. De rutiner som nu tillämpas uppfyller enligt Advokatsamfundets mening inte dessa krav.

Anne Ramberg skriver bland annat i brevet:

”Det åligger Migrationsverket att så tidigt som möjligt i processen informera den enskilde om möjligheten att genomgå en läkarundersökning i de fall Migrationsverket bedömer att personen inte genom muntlig eller skriftlig bedömning har gjort sin underårighet sannolik.

Enligt den information som Advokatsamfundet tagit del av ger handläggarna på Migrationsverket vanligtvis inte någon som helst indikation på hur man ser på frågan om den enskilde har gjort sin underårighet sannolik. Istället blir den sökande och den gode mannen, sent i processen, tillfrågade huruvida samtycke finns att genomgå en medicinsk åldersbedömning. En mycket kort svarsfrist om maximalt fem arbetsdagar ges att inkomma med sådant samtycke. Vidare informeras den enskilde och den gode mannen om att om den enskilde inte samtycker, eller svarar, inom denna tid kommer åldern att skrivas upp. Det offentliga biträdet involveras inte i denna fråga av Migrationsverket. Tillvägagångssättet kan inte beskrivas som någonting annat än ren utpressning. Detta är anmärkningsvärt och av flera skäl givetvis fullständigt oacceptabelt.”

Advokatsamfundets skrivelse till Migrationsverket i dess helhet