Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Justitieråd föreslås få tjänstgöra korsvis i båda högsta domstolarna

Lagrådsremiss om utökad samverkan mellan domstolar.

Regeringen lämnar i en lagrådsremiss förslag om att ge justitieråd möjlighet att tjänstgöra korsvis i de båda högsta domstolarna. Förslagen syftar till att underlätta för domstolar att samverka med varandra och medföra större flexibilitet och kan bidra till effektivare handläggning.

Även möjligheten att delegera beredningsåtgärder i hovrätt, tingsrätt, kammarrätt, förvaltningsrätt och hyres- och arrendenämnd föreslås utvidgas. Förslaget syftar bland annat till att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå, även när antalet mål ökar kraftigt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs hela lagrådsremissen här