Genom ett så kallat amicus curiae-yttrande intervenerade CCBE i det mål inför USA:s högsta domstol där USA:s regering vill tvinga Microsoft att lämna ut e-post som lagras på Irland.

Det är det amerikanska justitiedepartementet som tagit frågan till USA:s högsta domstol. Departementets jurister säger att de har rätt till data som lagras på servar runt om i världen oavsett var de servrarna står.

CCBE skriver till USA:s högsta domstol att ett beviljande av den amerikanska regeringens krav skulle utgöra ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. En dylik statlig övervakningsåtgärd skulle strida mot andra länders lagar och skulle undergräva etablerade bilaterala och multilaterala ramar för gränsöverskridande samarbete i brottmål.

Läs hela yttrandet på CCBE:s hemsida