Regeringen har för år 2018 beslutat att timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 359 kr, exklusive mervärdesskatt, och att timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 034 kr, exklusive mervärdesskatt.

Regeringen beslutade den 9 november 2017 att timkostnadsnormen ska räknas upp enligt den modell som beskrivs i promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm (Ju2017/06941/DOM). Underlaget för timkostnadsnormen ska således grundas på ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för nästkommande år ska grundas på utvecklingen mellan de två senaste helårsutfallen för detta index.

För den med F-skatt var 2017 års timkostnadsnorm 1 342 kronor. Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Läs mer om den nya modellen för att beräkna timkostnadsnormen

Läs mer om nya timkostnadsnormen i Rättshjälp och taxor 2018