Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var något lägre än 2016 och därmed det lägsta under hela 2000-talet. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, trots att antalet advokater ökar.

År 2017 kan betecknas som ett normalår för Advokatsamfundets disciplinverksamhet. Antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 427 anmälningar mot advokater under 2017. Det är 12 färre än under 2016 och motsvarar en minskning med 3 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 33 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2017, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet.

Totalt 566 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2017. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren.

De flesta av ärendena, 358 ärenden, avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 93 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 208 ärenden under 2017. Av dem ledde 133 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (84) blev påföljden för advokaten en erinran. Men 24 advokater fick varningar och 22 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2017 uteslöts 3 advokater ur Advokatsamfundet. Det är en återgång till ett mer normalt antal uteslutningar efter det tillfälligt högre antal, 6 advokater, som uteslöts under 2016.

På längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 427 anmälningar under 2017. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 29 procent, trots att advokaterna har blivit 68 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 942 advokater år 2017.

– Advokatsamfundet ställer höga krav på de jurister som söker inträde i samfundet. Advokatexamen, som sedan 2004 krävs för inträde i samfundet, har fokus på advokatetik. Sedan 2009 är dessutom 18 timmars professionell vidareutbildning per år obligatorisk för alla advokater, och Advokatsamfundet tillhandahåller ett stort antal gratiskurser i advokatetik runt om i landet. Sammantaget får allt detta effekt i form av en högre etisk standard inom advokatkåren, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.