Till ledamöter med uppdrag förordnade av domstolBästa kolleger,

Som tidigare meddelats har vi lanserat en ny webbplats för utbildningsverksamheten i syfte att strukturera och presentera samfundets växande utbildningsutbud på ett enklare och mer attraktivt sätt.

https://advokatakademien.advokatsamfundet.se

Samtidigt som Advokatakademin lanserades, introducerades meriterande kurser s.k. diplomkurser. Efter att en advokat eller biträdande jurist genomgått sådan kurs markeras det med en hatt i den uppdragslista som advokaten eller den biträdande juristen har anmält intresse för. Detta har föranlett kritik.

Bakgrund

Efter en försöksperiod under våren 2015 infördes uppdragslistor för domstolsförordnanden för hela landet den 1 juni 2015 på Advokatsamfundets webbplats. Uppdragslistorna tillkom efter diskussioner med domstolar, som önskade ett beslutsstöd vid förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i förvaltningsrätten.

Advokat och biträdande jurist kan via personkortet göra intresseanmälan till viss tingsrätt, förvaltningsrätt och migrationsdomstol för att kunna bli förordnad inom en viss uppdragstyp (se ovan). Om intresseanmälan är gjord syns den vid sökning i uppdragslistorna för domstolsförordnande och listas per domstol och uppdragstyp.

Detta ledde till att ett mycket stort antal advokater och biträdande jurister anmält sitt intresse till olika uppdrag. Några särskilda villkor för att kunna göra intresseanmälan till uppdragslistorna finns inte, förutom uppdrag som särskild företrädare för barn, där det anges att särskild erfarenhet eller utbildning erfordras. Det finns med andra ord ingen garanti för att en viss advokat eller biträdande jurist som anmält intresse för domstolsuppdrag verkligen har erforderlig kompetens. Trots att det är i strid med Vägledande regler om god advokatsed att åta sig uppdrag som man saknar erforderlig kompetens att utföra finns dessvärre flera exempel på att så skett vilket fått allvarliga konsekvenser. I anledning av detta har tingsrätterna i Stockholmsområdet antagit riktlinjer för fördelning av vissa uppdrag. De har också efterfrågat hjälp från Advokatsamfundet med att kunna urskilja lämpliga advokater med erforderlig kompetens.

Advokatsamfundet har i syfte att tillgodose detta legitima behov introducerat meriterande kurser s.k. "diplomkurser" . Dessa är avsedda att komplettera de redan befintliga uppdragslistorna för domstolsförordnanden. Kurserna är dels sådana som redan arrangeras av Advokatsamfundet – t.ex. Brottmålskurs 1 och 2, Asylrätt och migrationsprocessen 1–3, Målsägandebiträde och särskild företrädare – dels kurser som planeras, t.ex. Bodelningsrätt och Ekobrott.

En genomgången "diplomkurs" inom ramen för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet blir en markör i Advokatsamfundets kursbokningssystem synlig i uppdragslistorna.

Om en domstol söker på ett visst verksamhetsområde, t.ex. "Offentlig försvarare alla uppdrag", så får en advokat eller biträdande jurist som gått den kurs som markerats som "diplomkurs", i det här fallet Brottmålskurs 1 och 2, och som anmält sig för uppdrag till aktuell domstol och aktuellt verksamhetsområde, få en "diplommarkering" bredvid sitt namn i form av en "hatt".

Syftet är att komplettera uppdragslistorna genom att säkerställa en viss kompetens på den som anmält intresse för förordnande. Kompetensen kopplas alltså till utvalda "diplomkurser" på en eller flera nivåer, t.ex. Brottmålskurs 1 och 2, Asylrättskurs 1–3. Man kan på så sätt få en, två eller tre diplommarkörer. Vid sökning i uppdragslistan hamnar advokat eller biträdande jurist med diplomkurs på högst nivå överst i listan. Sedan följer de med diplomkurser på lägre nivå och därefter kommer alla övriga utan diplomkurser.

Detta har väckt starka reaktioner hos många ledamöter. Kritik har framförts i flera hänseenden. Många av de invändningar som framförts har vi adresserat inför introduktionen av diplomkurserna. En sådan var tidsfaktorn. Vi valde t.ex. att redovisa genomgångna kurser fem år tillbaka. Detta kan man givetvis ha olika uppfattningar om. En annan var att biträdande jurister som genomgått diplomkurs kom före sin principal som inte gått av samfundet anordnad diplomkurs i uppdragslistan. Kritik har framförts att erfarna advokater som inte genomgått någon av samfundet anordnad diplomkurs inte får någon hatt m.m.

Problemen är huvudsakligen hänförliga till Stockholm, Göteborg och Malmö. Där drabbas framförallt de advokater som inte är begärda. På de mindre domstolarna är kunskapen normalt god om advokaterna.

Jag har förståelse för reaktionerna.

Jag kommer därför att sammanträffa med fem av lagmännen i Stockholmsområdet första veckan i februari för att diskutera hur domstolarna tillämpar listorna. Jag har också beslutat att listorna som normalläge ska vara i bokstavsordning med möjlighet att sortera på diplomkurserna. Denna ändring kommer att genomföras inom två veckor.

Jag återkommer med närmare information.

Med vänlig hälsning


Anne Ramberg