Advokatsamfundet ställer sig bakom Socialdepartementets förslag om ändring i LVU-lagen för att möjliggöra ett svenskt omedelbart omhändertagande av barn och unga som vistas i Sverige, oberoende av om de har hemvist utomlands eller har någon annan anknytning till utlandet. Det skriver Sveriges advokatsamfund i ett remissyttrande över promemorian Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49).

I promemorian anges även att regleringen bör kompletteras med nya bestämmelser om handläggningen, tidsfrister och förnyad domstolsprövning i internationella ärenden.

Advokatsamfundet menar att en maximal tidsgräns bör införas för när förvaltningsrätten kan medge att det omedelbara omhändertagandet får fortsätta utöver de inledande fyra veckorna.

Läs hela remissyttrandet här