I sitt yttrande över regeringens förslag till ny sexualbrottslagstiftning, ” En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet”, avstyrker Lagrådet förslaget om att införa en samtyckesreglering.

Lagrådet anser att förslaget inte uppfyller kraven på förutsebarhet och att en tillämpning av de föreslagna bestämmelserna riskerar att komma i konflikt med den straffrättsliga legalitetsprincipen.

Lagrådet skriver: ”Bedömningen kommer att vara avhängig ett ställningstagande från den enskilde domaren av normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella handlingar som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt. Frågan huruvida det föreligger ett enligt lagstiftningen ’fritt’ deltagande kan inte med tillräcklig säkerhet besvaras förrän i efterhand, när omständigheterna är utredda och bedömda. Förslagen innebär alltså att det i de aktuella bestämmelserna införs ett helt nytt grundläggande brottsrekvisit med en obestämd innebörd. Det går inte att utifrån lagtexten förutse i vilka fall det finns förutsättningar för straffrättsligt ansvar ...”

Dessutom tillkommer ”det bristande rättsliga behovet” som flera domstolar har påtalat i remissbehandlingen av förslaget, skriver Lagrådet, som också anmärker att både passivitetsfall, överrumplingsfall och mer kvalificerade fall av vilseledande kan omfattas av våldtäktsbrottet i dess nuvarande utformning.

Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissvar sexualbrottskommitténs förslag till samtyckeslagstiftning med hänvisning bland annat till oförutsebarheten i den föreslagna lagstiftningen.

– Lagrådets starka kritik och avstyrkande överensstämmer med vad Advokatsamfundet hela tiden har anfört. Jag utgår ifrån att regeringen beaktar denna kritik, oaktat vad justitieministern givit uttryck för under dagen. Lagrådets synpunkter kan inte förbigås om man vill förhålla sig lojal till lagstiftningsprocessen i en demokratisk rättsstat, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.

Lagrådets yttrande över lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)