En advokat i Norrbotten förordnandes i augusti 2015 som offentligt biträde i ett asylärende och begärde i februari 2016 ersättning för två timmars arbete enligt gällande timkostnadsnorm.

Migrationsverket beviljade endast mannen ersättning för 1 timme och 15 minuter med motiveringen att ersättning hade begärts för ett flertal rutinmässiga uppgifter som bokning av tolk och ärenderegistering, varpå advokaten överklagade beslutet till Migrationsdomstolen som avslog överklagandet.

Migrationsöverdomstolen konstaterar nu, efter att ha beaktat Advokatsamfundets yttrande i målet om att vissa rutinmässiga åtgärder måste som regel anses nödvändiga för att tillvarata klientens rätt, att det var fel av Migrationsverket och migrationsdomstolen att inte ersätta honom för ytterligare 45 minuter.

Migrationsöverdomstolen skriver i sin dom att ”det i lagtexten inte finns stöd för att ett offentligt biträde endast har rätt till ersättning för juridiskt kvalificerat arbete.”

Mål nr UM 5736-16