Idag, den 8 februari, överlämnades utredningen Se barnet! till justitie – och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen konstaterar att 2006 års vårdnadsreform i många avseenden har fallit väl med ett stärkt barnrättsperspektiv. Barn kommer numera till tals i större utsträckning än tidigare, riskbedömningar görs i högre grad än före reformen. Barnets bästa har fått en mer framträdande roll vid bedömningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

En avsikt med 2006 års reform var att ge domstolarna större utrymme att döma till ensam vårdnad, vilket konstateras ha blivit vanligare. 2014 dömde tingsrätterna till ensam vårdnad i 67 procent av målen jämfört med 45 procent 2002.

Men de större möjligheterna till ensam vårdnad bedöms även vara en anledning till att antalet vårdnadsmål de senaste tio åren har ökat med nästan 50 procent. Målutvecklingen bedöms även ha påverkats av i de brister som finns med att förebygga konflikter mellan föräldrar. Därför föreslår utredningen bland annat:

• Föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn ska först vända sig till socialnämnden för ett obligatoriskt informationssamtal.

• Barnets bästa och barnets rätt till relevant information och rätt att fritt uttrycka sina åsikter och få dem beaktade tydliggörs i föräldrabalken.

• Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska särskilt avseende fästas vid föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet, i stället för som nu vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

• Domstolen ska kunna besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig det.

Läs hela utredningen här