Vid ett möte den 20 januari 2017 enades presidenterna för samtliga hovrätter om riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av reformen En modernare rättegång, EMR.

Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 och ökade möjligheter för domstolarna att anpassa handläggningen av målen utifrån vad som är mest ändamålsenligt och lämpligt i de enskilda fallen. Sedan den 1 april 2016 gäller nya bestämmelser som syftar till att ytterligare förbättra domstolsprocessen genom att det är möjligt att hänvisa till såväl skriftlig som muntlig bevisning vid en huvudförhandling.

Angående hänvisning till bevisning skriver Svea hovrätt i promemorian: ”Ett pedagogiskt bra sätt att tillämpa bestämmelsen om hänvisning vid huvudförhandling kan vara att låta parterna som åberopar bevisningen peka på de för dem centrala delarna av respektive handling eller visa exempel på materialet, t.ex. en av ett större antal likartade fakturor och låta övriga handlingar bli processmaterial genom hänvisning.”

Sedan 2016 års lagändring har utökat möjligheterna att avgöra vissa brottmål utan huvudförhandling. Hovrättspresidenterna har enats om bland annat följande: ”Har parterna inte begärt huvudförhandling bör möjligheten att avgöra målet utan sådan förhandling övervägas om den beräknade tiden för huvudförhandling i hovrätten inte överstiger en dag, utredningen eller rättsfrågan inte framstår som svårbedömd och det saknas anledning att döma den tilltalade till en mer ingripande påföljd än ett inte alltför långt fängelsestraff.

Läs promemorian här