Advokatsamfundets valberedning har föreslagit att samfundets fullmäktige ska välja Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i samfundet. Lena Frånstedt Lofalk är nu ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd och har tidigare varit vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse. Till ny vice ordförande föreslår valberedningen Tobias Fälth.

I en skrivelse ställd till ledamöter i Advokatsamfundet föreslår sex tidigare ledamöter i samfundets styrelse att nuvarande vice ordföranden i styrelsen, Christer Danielsson, ska väljas till ny ordförande och att Eva-Maj Mühlenbock ska väljas till vice ordförande.

Lena Frånstedt Lofalk och Christer Danielsson
Lena Frånstedt Lofalk och Christer Danielsson.

Skrivelse med förslag till ny ordförande m.m.

Advokatsamfundets nuvarande ordförande Bengt Ivarsson har förklarat att han ställer sig bakom förslaget att gå emot valberedningen och i stället välja Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock.

Valberedningens ordförande Tomas Nilsson svarar på motförslaget enligt följande.

”Vid årets val av huvudstyrelse i Advokatsamfundet ska det väljas en ny ordförande efter Bengt Ivarsson. En enig valberedning har föreslagit Lena Frånstedt Lofalk som ny ordförande. Utgångspunkten har varit att den som bedöms vara bäst lämpad för uppdraget givetvis ska föreslås.

Lena Frånstedt Lofalk har en mycket lång och väl vitsordad erfarenhet av samfundsarbete. Hon har suttit flera år i huvudstyrelsen, även i egenskap av vice ordförande. Hon har därefter varit ordförande i disciplinnämnden sedan 2008. Härtill kommer att hon nu sedan en rad av år undervisar i advokatetik i advokatexamen. Hon framstår som den klart mest kvalificerade, även i jämförelse med Christer Danilsson som förts fram – även av honom själv – som ett alternativ.

Samfundet har i år funnits i 130 år med olika ordförande i huvudstyrelsen. En (1) av dessa har varit en kvinna, under en 2-årsperiod för snart 20 år sedan. 30 procent av ledamöterna är kvinnor liksom en klar majoritet av de biträdande juristerna.

Christer Danielsson kandiderar inte som fortsatt vice ordförande. Ett alternativt förslag – annat än valberedningens – om en sådan styrelseledamot, från en affärsjuridisk byrå, har förts fram. Det är inte lämpligt eftersom humanjuristerna då skulle uteslutas från representation i presidiet som består av ordföranden ,vice ordföranden och generalsekreteraren.

Någon automatik att vice ordföranden ska föreslås även som ordförande, i succession, finns inte och har inte heller tillämpats. Det vore inte heller den bästa ordningen.

Den från alla aspekter lämpligaste personen ska alltså föreslås. Det har varit valberedningens utgångspunkt.”