I Justitiedepartementets betänkande Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) föreslås åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

Sveriges advokatsamfund är positivt till att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredjeland, men skriver i sitt remissyttrande att flera av förslagen kommer att försvåra för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare och att den föreslagna straffbestämmelsen för arbetsgivare inte uppfyller kraven för legalitet och förutsägbarhet.

Advokatsamfundet efterlyser även möjligheter till omprövning och eventuellt överklagande för arbetsgivaren i de fall denne utesluts från systemet och menar att ”det annars finns en betydande risk för att bedömningen av vilka arbetsgivare som kvalificerar sig för systemet blir godtycklig.”

Läs hela yttrandet här