Finansdepartementets föreslår i betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) bland annat en ökad konkurrensneutralitet genom att slopa kravet på ägarandel om minst fyra procent.

Sveriges advokatsamfund är positivt till andelskravet slopas och ersätts med ett neutralt och individuellt löneunderlag som ger likabehandling oavsett antal aktieägare i företaget.

Advokatsamfundet menar dock den föreslagna förenklingsregeln bör strykas och att nuvarande schablonnivå bör behållas samt att höjningen av löneuttagskravet är för kraftfull. I sitt yttrande skriver samfundet: ”En höjning av löneuttagskravet måste i stället utgå ifrån att vara en rimlig avvägning mellan löneuttag och utdelning. Mot den bakgrunden bör takbeloppet inte överstiga 12 inkomstbasbelopp.”

Advokatsamfundet påpekar i sitt yttrande också att det föreslagna 3:12-systemet är svåröverskådligt och kommer att leda till hämmat entreprenörskap: ”Mot den bakgrunden vore det önskvärt om det tillsattes en bredare långtidsutredning med uppdrag att förenkla 3:12-systemet, som gör det möjligt för de mindre företagen och dess ägare att få del av de fördelar som regelsystemet syftar till.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här