Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagförslag om ålderbedömning bör invänta studierapport

Advokatsamfundet har yttrat sig över lagrådsremiss.

Justitiedepartementets lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder vid brottmålsprocessen föreslås ett förtydligande i lag när medicinsk åldersbedömning för att utreda den misstänktes ålder får göras.

Advokatsamfundet menar i sitt yttrande att en misstänkts ålder kan ha stor och genomgripande betydelse för en mängd olika aspekter av rättsprocessen, men avstryker förslaget om medicinsk åldersbedömning eftersom metoderna ”baserats på ett bristande vetenskapligt underlag och resulterat i en för stor osäkerhet i utslagen, vilket lett till att grundläggande rättssäkerhetsprinciper åsidosatts.”

Advokatsamfundet förordar därför ett genomförande av lagförslaget avvakatas till Socialstyrelsen senare i år presenterar sin rapport kring kunskapen om magnetkamera som metod för medicinska åldersbedömningar.

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här