Antalet fängelsepåföljder under 2015 är de lägst uppmätta under hela 2000-talet. 2003–2005 fattades cirka 15 000 lagföringsbeslut avseende fängelse, men 2015 var motsvarande siffra 10 700 beslut avseende fängelse. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Enligt rapporten inträffade 112 fall av dödligt våld under 2015, flest under hela 2000-talet. Den slår också fast att det dödliga sjutvapen-våldet har ökat de senaste åren. Samtidigt visar rapporten att det dödligt våldet är minskande. Mellan 2001 och 2005 inträffade nämligen i genomsnitt 92 fall av dödligt våld årligen, medan det 2011–2015 var i genomsnitt 85 fall årligen.

Rapporten Brottsutvecklingen i Sverige visar även att andelen personer som uppger att de under året utsatts för något brott under den senaste tioårsperioden minskat, från 26 procent 2005 till 24 procent 2015.

Läs hela rapporten på Brottsförebyggande rådets hemsida