Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nej till att utvidga uppsåtet till att även avse likgiltighetsuppsåt

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkande om människohandel.

I Justitiedepartementets betänkande Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70) föreslås flera lagändringar om människohandel.

Sveriges advokatsamfund har i huvudsak ingen erinran mot förslagen, men skriver i sitt remissyttrande att de motsätter sig den del som föreslår att ändra 4 kap. 1a § brottsbalken (BrB) genom att i lagtexten byta ”i syfte” till ”med uppsåt”, vilket innebär ett utvidgade av uppsåtet till att avse även ett så kallat likgiltighetsuppsåt.

Advokatsamfundet menar att förändringen skulle leda till oklarheter och tillämpningssvårigheter och skriver att ”en sådan förändring innebär en avsevärt utvidgad kriminalisering med en alltför vidsträckt uppsåtsbedömning.”

Läs hela yttrandet här